K

Karolina Ferenstein-Kraśko

+48 601 39 11 11

karolina.ferenstein@wp.pl

K

Tomasz Godek

+48 660 792 734

tomasz.godek@kfgroup.pl